Ochrana osobných údajov

Vážení rodičia,
záleží nám na Vás a našej vzájomnej spolupráci, preto by sme Vás chceli ubezpečiť, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a že s Vašimi osobnými údajmi ako aj s osobnými údajmi Vašich detí narábame s maximálnym rešpektom.

Na základe platnej novej legislatívy GDPR vydanej Európskou úniou by sme Vám radi poskytli informácie prečo zbierame Vaše osobné údaje a osobné údaje Vašich detí.

ČO JE VLATNE GDPR

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Detské centrum Hrošík, Gašparíkova 7, 821 04 Bratislava (ďalej len “detské centrum”).

PREČO A AKÉ ÚDAJE ZBIERAME

Vaše údaje zbierame a spracúvame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvame len také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho poskytovania našich služieb, dodržiavanie našich zmluvných a zákonných povinností, oprávnených záujmov detského centra a tretích strán. Spracúvame tiež údaje, na spracúvanie ktorých ste nám dali súhlas.

Sú to najmä údaje o Vašich deťoch, o Vás ako zákonných zástupcoch detí, členoch rodiny, prípadne oprávnených osobách (napr. vyzdvihnutie dieťaťa z detského centra):

 • Identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace k identifikácii dieťaťa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis zákonného zástupcu);
 • Kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce kontakt s Vami, hlavne uvedená kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a pod.;
 • Vzdelávacie údaje – údaje o priebehu vzdelávania, činnosti dieťaťa, jeho tvorbe, výsledkoch a pod.; údaje na základe ktorých vieme vyhodnotiť naše výsledky a informovať Vás o nich,
 • Komunikačné údaje – údaje o komunikácii medzi Vami a detským centrom, napr. e-mailové správy, SMS, listy a pod.;
 • Profilové údaje – medzi profilové údaje patria napríklad základné fyzické charakteristiky (vek, výška, váha), sociálno-demografické charakteristiky (rodinný stav, počet detí), ale i behaviorálne, vedomostné, psycho-sociálne charakteristiky dieťaťa; tieto údaje nám umožňujú prispôsobiť sa individuálnym potrebám detí,
 • Údaje o zdravotnom stave – údaje o očkovaní, zdravotných obmedzeniach, akútnych a chronických chorobách, alergiách, úrazoch, psychologických diagnózach; tieto údaje nám umožňujú prispôsobiť sa individuálnym potrebám detí, týkajúcich sa napr. aj stravovania,
 • Fotografie – fotografie detí, rodičov, prípadne iných osôb z aktivít a činností detského centra na webových stránkach, nástenke detského centra, sociálnych sieťach; fotografie zverejňujeme na základe Vášho súhlasu za účelom prezentácie detského centra verejnosti; fotografie sú väčšinou hromadné a nie sú označené identifikačnými údajmi vyfotených osôb.

Z akých zdrojov získavame Vaše údaje?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú poskytované hlavne Vami ako zákonnými zástupcami detí najmä v procese prijímania detí do detského centra ale aj v priebehu navštevovania detského centra Vašimi deťmi. Ďalším zdrojom sú aj naše vlastné pozorovania detí zamestnancami detského centra. Niektoré údaje môžeme získať od zdravotníckych zariadení a pedagogicko-psychologických poradní.

Ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje?

Väčšinu údajov ste povinní nám poskytnúť. Ide najmä o údaje, ktoré od Vás vyžadujeme v procese prijímania detí do nášho detského centra. Bez týchto údajov by sme nevedeli zabezpečiť plnenie našich zmluvných a zákonných povinností (ochrana zdravia detí, vedenie dokumentácie a evidencie, dosahovanie cieľov výchovy a predškolského vzdelávania a pod.). Údaje, ktoré k plneniu našich povinností a oprávnených záujmov nepotrebujeme, nespracúvame.

PRÁVNE ZÁKLADY

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 Nariadenia; § 13 ods. 1 Zákona) Vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • plnenie našich zmluvných povinností,
 • plnenie našich zákonných povinností,
 • náš oprávnený záujem,
 • Váš súhlas.

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Ochranu Vašich údajov berieme vážne a zaviedli sme primerané organizačné a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti s poskytovaním našich služieb zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním, náhodnou stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe vášho súhlasu. Môžu to byť:

 • zamestnanci detského centra,
 • osoby spolupracujúce s detským centrom
 • (organizácia výletov, kurzov krúžkov, zábavných a vzdelávacích akcii pre deti a pod.),
 • tretie osoby ako účtovníci, auditori, daňoví poradcovia, právni poradcovia a pod.,
 • štátne orgány a orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a v súlade s platnou legislatívou poskytnuté osobné údaje.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

V zmysle Nariadenia a Zákona Vy a Vaše deti máte právo:

 • na prístup k osobným údajom od prevádzkovateľa,
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • na prenosnosť údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať návrh/sťažnosť na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Získať viac informácii, prípadne uplatniť Vaše práva môžete zaslaním e-mailovej správy na info@dc-hrosik.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu detského centra.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, tak ako je uvedené v sekcii „Prečo a aké údaje zbierame“. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close