Všeobecné podmienky

1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1.1. Poskytovateľ poskytuje starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.

1.2. Poskytovaná starostlivosť zahŕňa:

  • pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
  • uteráky, posteľné obliečky, podbradník
  • vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, hygienické vreckovky

1.3. Poskytovateľ bezodkladne informuje jedného z rodičov dieťaťa o chorobe a/alebo úraze, ktoré vznikli počas starostlivosti o zverené dieťa.

1.4. Poskytovateľ zvolá podľa potreby stretnutie rodičov s cieľom informovať, prerokovať a riešiť témy súvisiace s deťmi a detským centrom.

1.5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie dieťaťa do starostlivosti, ak:

  • dieťa má zjavné príznaky ochorenia
  • rodič nepredloží lekárske potvrdenie
  • rodič mešká so zaplatením odmeny viac ako 10 dní

2. Práva a povinnosti Rodiča

2.1. Rodič zabezpečí príchod dieťaťa do 9:00 hod

2.2. Rodič je povinný vyzdvihnúť dieťa v priestoroch detského centra pri celodennom pobyte do 17:00 hod.

2.3. Rodič je povinný vopred informovať Poskytovateľa o vopred známej neprítomnosti dieťaťa v detskom centre.

2.4. Rodič je povinný oznámiť Poskytovateľovi náhle ochorenie alebo iný dôvod neprítomnosti dieťaťa v detskom centre najneskôr do 8:00 hod. príslušného dňa telefonicky na telefónnom čísle: +421 948 608 042

2.5. Rodič je povinný v prípade infekčného ochorenia dieťaťa bezodkladne informovať Poskytovateľa na telefónnom čísle: +421 948 608 042

2.6. V prípade, ak dieťa nenavštevovalo zo zdravotných dôvodov detské centrum viac ako 12 po sebe nasledujúcich dní, Rodič je povinný pri najbližšom odovzdaní dieťaťa predložiť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať detské centrum a o tom, že dieťa nie je infekčné.

2.7. Rodič je povinný na výzvu Poskytovateľa alebo zamestnancov detského centra v prípade náhleho ochorenia dieťaťa počas pobytu dieťaťa v detskom centre bezodkladne prevziať dieťa do osobnej starostlivosti.

2.8. Rodič je povinný včas a riadne uhrádzať odmenu za poskytovanú starostlivosť.

2.9. Rodič má právo pri nástupe dieťaťa do detského centra využiť adaptačný program.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close